• شروع پروژه: 1396
  • طراحی وب سایت اختصاصی و واکنشگرا
  • تولید محتوای وبسایت
  • دیجیتال مارکتینگ
  • طراحی هویت بصری
  • طراحی سامانه اختصاصی مدیریت مالی کلینیک
  • آدرس وب سایت: http://fibroscan.ir
مدیریت مالی کلینیک