مدیکاتوگرافی

ما در مدیکاتو به تفاوت فکر می کنیم

ایده نخسین مدیکاتو به این خاطر شکل گرفت: نبود بستری مناسب و منسجم برای تبدیل ایده‌های تیم پزشکی به دنیای دیجیتال.

مدیکاتو با هدف بهبود خدمات در پزشکی مدرن و بکارگیری مناسب ابزارهای فناوری اطلاعات در حوزه پزشکی پا به عرصه نهاده است. هدف ما ایجاد بستری جهت مدیریت روزآمد و مدرن کلینیک‌ها با استفاده از دانش به روز انفورماتیک پزشکی است. جهت رسیدن به این هدف، طی مدت زمان سه سال، طراحی، برنامه‌نویسی و پیاده‌سازی سامانه مدیریت کلینیک مدیکاتو صورت پذیرفت. تمامی فعالیت‌های مدیکاتو مطابق با نیازهای جامعه پزشکی و در جهت بهبود فعالیت‌های آنان است.

مدیکاتو می‌کوشد تا با ارائه بهترین راهکارهای فناوری اطلاعات، در مسیر کمک به تیم پزشکی و در عین حال رفاه حال بیماران گام بردارد.