مدیکاتوگرافی

ما در مدیکاتو به تفاوت فکر می کنیم

ایده نخسین مدیکاتو به این خاطر شکل گرفت: نبود بستری مناسب و منسجم برای تبدیل ایده‌های تیم پزشکی به دنیای دیجیتال. در همین راستا مدیکاتو با هدف بهبود خدمات در پزشکی مدرن و به کارگیری مناسب ابزارهای فناوری اطلاعات در حوزه پزشکی پا به عرصه نهاده است. هدف ما ایجاد هر آنچه که پزشک نیاز دارد با استفاده از دانش به روز انفورماتیک پزشکی است. طراحی وب سایت پزشکان، طراحی نرم افزارهای کلینیکی و برندسازی در حوزه پزشکی از جمله فعالیت‌های مدیکاتو است. استفاده به جا و درست از فناوری اطلاعات در حوزه پزشکی سبب معرفی بهتر پزشک به جامعه و ایجاد یک برند برتر برای پزشک است. تمامی فعالیت‌های مدیکاتو مطابق با نیازهای جامعه پزشکی و در راستای بهبود فعالیت‌های آنان است. 

مدیکاتو می‌کوشد تا با ارائه بهترین راهکارهای فناوری اطلاعات، در مسیر کمک به تیم پزشکی و در عین حال رفاه حال بیماران گام بردارد.