• به سفارش پروفسور زالی ریاست پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • شروع پروژه: 1396
 • طراحی اختصاصی با توجه به روند کاری مرکز
 • استفاده از عناصر داده ای مد نظر مرکز
 • طراحی رابط کاربری حرفه ای و اختصاصی
 • طراحی مطابق با استانداردهای پنج گانه رجیستری
 • خلاصه ساز پرونده
 • موردیابی
 • پیگیری فالوآپ ها
 • کنترل پرونده های ناقص
 • ثبت تست های امتیازی در پرونده بیمار
 • ثبت همه ویزیت ها به همراه داده های دقیق
 • پرونده دموگرافیک کامل بیمار
 • ثبت داده ها به صورت ساده و انتخابی
 • کوئری بیلدر اختصاصی برای هر نوع گزارش
 • یادداشت پرونده